Smluvní podmínky použití služby připomínání revizí bezpečnostních produktů

 1. Obecná ustanovení

  1. Společnost ČIP Trading s.r.o. , se sídlem na adrese Praha 4, Ke skále 1120/10, PSČ: 149 00, IČO: 28914686, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152849 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetové služby připomínání revizí bezpečnostních produktů, dostupného z internetové adresy (URL) https://muj.revorg.cz/ (dále jen „Služba“), prostřednictvím kterého mohou uživatelé (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) využívat služby připomínání pravidelných bezpečnostních revizí k vybraným produktům, za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).
 2. Popis Služby

  1. Služba umožňuje Uživatelům přijímat elektronickou poštou připomínky revizí (dále jen „Připomínku“ nebo „Připomínky“) k uživatelem zaregistrovaným produktům.
  2. Uživatel má možnost nastavovat, upravovat a mazat Službu ze svého počítače prostřednictvím příslušného internetového prohlížeče.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Službu mohou využívat pouze registrovaní Uživatelé Služby.
  2. Služba je Provozovatelem Uživatelům poskytována bezplatně.
  3. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost, nedostupnost a/nebo zabezpečení Služby, za nedoručení Připomínky, za neodeslání Připomínky, za odeslání poškozené, neúplně nebo chybné Připomínky, za únik informací o Uživateli Služby, za ztrátu a/nebo poškození dat Uživatelem uložených nebo vytvořených ve Službě ani za jiné následky vzniklé v důsledku užívání Služby.
  4. Provozovatel se zavazuje, že obsah Služby neposkytne třetím osobám. Toto neplatí v případech, kdy má Provozovatel zákonnou povinnost obsah Revizí poskytnout orgánům státní moci.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit či jinak upravit Služby a/nebo kteroukoliv Připomínku a to i bez předchozí výzvy a bez náhrady.
  6. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit Služby, které nejsou aktivní po dobu více jak 1 měsíc.
  7. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit Služby, které jsou využívané k nezákonné činnosti nebo k činnosti, která je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem,
  8. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit Služby, které jsou využívané k jinému účelu než k připomínání revizí u produktů zakoupených od Provozovatele Služby.
  9. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit Službu, jejíž Uživatel se pokusil přihlásit na účet jiného Uživatele bez vědomí tohoto Uživatele.
  10. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit Službu, jejíž Uživatel se pokusil narušit stabilitu a chod Služby.
  11. Uživatel odsouhlasením těchto Podmínek uděluje Provozovateli v souladu s ustanoveními zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zasíláním informačních E-mailů Uživatelům Služby o novinkách o Službě a/nebo novinkách týkajících se jiných služeb a produktů poskytovaných Provozovatelem a/nebo o produktech třetích stran.
  12. Uživatel odsouhlasením těchto Podmínek uděluje Provozovateli v souladu s ustanoveními zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s připojováním reklamních sdělení ve formě URL odkazů, textů a obrázků ke Službě a/nebo Připomínkám.
  13. Uživatel má právo veškerá data ve své Službě kdykoliv smazat.
 4. Závěrečná ustanovení

  1. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit s tím, že tato změna bude oznámena prostřednictvím internetových stránek Provozovatele minimálně 7 dní před účinností této změny.


Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2016.